Algemene voorwaarden Artikel
1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder: Leverancier : Artdelight International BV; KvK 11066699 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij de Leverancier een offerte aanvraagt en/of met wie de Leverancier een Overeenkomst sluit dan wel onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst; Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Leverancier en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle(rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst; Opdracht: iedere opdracht van Opdrachtgever aan Leverancier.

Artikel 2. Toepasselijkheid, wijzigingen en aanvullingen
2.1. Deze algemene leverings- en

betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle met Leverancier gesloten overeenkomsten, waarbij Leverancier als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt. Deze voorwaarden zullen ook gelden voor toekomstige overeenkomsten. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen moeten schriftelijk worden overeengekomen en gelden uitsluitend voor de betreffende overeenkomst

 • 2.2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Artdelight International BV een overeenkomst als bedoeld in lid 2.1 van dit artikel wenst af te sluiten of heeft afgesloten.
 • 2.3. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever wordt door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 2.4. Indien Leverancier uit ingewonnen informatie dan wel anderszins verneemt dat Opdrachtgever niet kredietwaardig is voor het bedrag van de onderhavige transactie, heeft Leverancier de keuze om de goederen uitsluitend onder rembours te leveren, betalingen vooraf te verlangen, deugdelijke zekerheid te verlangen of de Overeenkomst te ontbinden.
 • 2.5. Leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor niet-ingrijpende details ter zake de door haar te leveren zaken te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven, gelden alle door Leverancier opgegeven specificaties bij benadering. Indien de specificaties door Opdrachtgever zijn verstrekt, draagt Leverancier hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
 •  
Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten
 • 3.1. Een aanbieding of (prijs-)opgave bindt Leverancier niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Opdracht.
 • 3.2. Specificaties zijn met zorg gedaan. Leverancier kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Eventuele afwijkingen zullen echter geen betrekking hebben op de kwaliteit van het geleverde materiaal, dan wel door Opdrachtgever opgegeven afmetingen.
 • 3.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd derden in kennis te stellen of kennis te laten nemen van een door of vanwege Leverancier gedane offerte en/of specificatie of de offerte of specificatie te (laten) kopiëren of anderszins te verveelvoudigen. Opdrachtgever zal een specificatie en/of een door Leverancier gedane offerte op diens eerste verzoek terstond aan Leverancier retourneren, alsmede steeds in ieder geval indien een door Leverancier gedane offerte niet wordt gevolgd door een Opdracht.
Artikel 4. Levering
 • 4.1. De termijn van levering vangt aan nadat Leverancier alle voor levering noodzakelijke gegevens heeft ontvangen.
 • 4.2. De door Leverancier opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering; dit geldt ook voor zogenaamde leveringen op afroep. De levertermijnen zijn nimmer fatale termijnen.
 • 4.3. Indien Opdrachtgever bijzondere wensen heeft omtrent levering van bestelde artikelen op een specifiek tijdstip, dient hij dat tijdig aan Leverancier schriftelijk te melden en dient de specifieke datum van aflevering schriftelijk tussen partijen vóór de aflevering te worden overeengekomen.
 • 4.4. In alle andere gevallen geeft overschrijding van de levertermijn Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen van redelijkheid en billijkheid van Opdrachtgever niet langer kan worden gevergd de Overeenkomst in stand te laten.
 • 4.5. Ontbindt Opdrachtgever de Overeenkomst, dan vloeit daaruit voor Leverancier geen verplichting voort tot het vergoeden van enige schade, door Opdrachtgever ter zake geleden.
 • 4.6. Bij niet-tijdige levering dient Leverancier schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 • 4.7. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een behoorlijk bereikbaar terrein, bij gebreke waarvan Leverancier is ontslagen van zijn verplichting om op de overeengekomen plaats af te leveren.
 • 4.8. Opdrachtgever staat er voor in dat Leverancier toegang krijgt tot de plaats van aflevering. Opdrachtgever draagt zorg voor het lossen van de goederen. De afgeleverde hoeveelheden worden door Leverancier op het afleveringsdocument vermeld. Indien Opdrachtgever dan wel een in zijn opdracht handelende derde zijn bezwaar daartegen niet binnen 24 uur na ontvangst van de goederen aan Leverancier kenbaar maakt, wordt de op het afleveringsdocument gemelde hoeveelheid geacht juist te zijn weergegeven.
 • 4.9 .Indien het aan Opdrachtgever te wijten is dat het door hem gekochte/bestelde niet door Leverancier kan worden afgeleverd, zullen deze artikelen voor rekening en risico van opdrachtgever door Leverancier worden opgeslagen.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en Intellectuele Eigendom
 • 5.1. Door Leverancier aan Opdrachtgever geleverde goederen blijven onvervreemdbaar eigendom van Leverancier tot het moment waarop deze met inbegrip van rente en kosten volledig aan haar zijn betaald.
 • 5.2. Opdrachtgever is niet bevoegd de artikelen op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren alvorens betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden. Komt Opdrachtgever deze verplichting niet na, dan wordt de koopprijs terstond in zijn geheel opeisbaar. Bovendien wordt, indien Opdrachtgever een vennootschap is, het bestuur van deze vennootschap persoonlijk voor de betaling aansprakelijk.
 • 5.3. Opdrachtgever is verplicht de inhoud van de eigendomsvoorbehoud-bepaling ter kennis te brengen van degene aan wie door hem, door Leverancier geleverde artikelen, al dan niet tot zekerheid, in stil pand worden gegeven.
 • 5.4. Alle door Leverancier verstrekte gegevens, tekeningen, afbeeldingen en overzichten in catalogi en prijscouranten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming deze bescheiden te kopiëren of aan derden ter inzage te geven.
 • 5.5. Indien Opdrachtgever grondstoffen, hulpmaterialen, ingrediënten of drukwerk aan Leverancier ter beschikking stelt om te worden verwerkt in door Opdrachtgever van Leverancier gekochte producten, dan vrijwaart Opdrachtgever Leverancier uitdrukkelijk tegen mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op auteursrechten en rechten uit octrooien, merken en modellen.
Artikel 6. Reclame
 • 6.1. Opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering of, indien dit eerder is, na ontvangst door haarzelf of door een in haar opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen acht dagen na aflevering c.q. aankomst/ontvangst van de artikelen schriftelijk aan Leverancier worden gemeld. Deze verplichting geldt onverkort wanneer de gekochte zaken op verzoek van Opdrachtgever bij een derde worden afgeleverd.
 • 6.2. Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades die reeds bij aflevering worden geconstateerd dienen door Opdrachtgever dan wel door een in diens opdracht handelende derde op de vrachtbrief of het afleveringsdocument kenbaar te worden gemaakt. Ook dient direct per mail, inclusief enkele afbeeldingen ter illustratie, de leverancier op de hoogte te worden gebracht. De artikelen waarop de klachten betrekking hebben, moeten ter bezichtiging voor Leverancier beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd.
 • 6.3. Leverancier is van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en te onderzoeken indien Opdrachtgever niet op stipte wijze zijn/haar betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen jegens Leverancier is nagekomen en ook niet in het geval derden al dan niet op last van Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier enige wijziging of reparatie aan de door Leverancier geleverde goederen hebben aangebracht respectievelijk hebben verricht.
 • 6.4. Gebreken die redelijkerwijs niet hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering c.q. aankomst/ontvangst van de artikelen schriftelijk aan Leverancier worden gemeld.
 • 6.5. Na het constateren van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking en/of verwerking van de betreffende artikelen onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
 • 6.6. Opdrachtgever zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Leverancier in de gelegenheid te stellen onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking en/of verwerking van de artikelen.
 • 6.7. Indien Opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever geen aanspraken ter zake.
 • 6.8. Het staat Opdrachtgever niet vrij artikelen te retourneren, voordat Leverancier daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is geklaagd, kunnen de goederen onder begeleiding van een door Leverancier verstrekt RMA Formulier worden geretourneerd. Alleen goederen in niet vervuilde en originele, onaangebroken verpakking worden geaccepteerd en gecrediteerd.
 • 6.9. Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan de geleverde
  artikelen, is de daaruit voor Leverancier voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in
  art.7.3. omschreven verplichtingen, met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 7.
Artikel 7. Garantie
 • 7.1. Met inachtneming van de in deze Voorwaarden genoemde beperkingen garandeertLeverancier de deugdelijkheid van de door haar geleverde artikelen mits al haar instructies metbetrekking tot het gebruik van deze artikelen strikt zijn opgevolgd.
 • 7.2. De garantieperiode van 2 jaar vangt aan op de dag van factuurdatum. De garantieperiodevoor lichtbronnen is gebaseerd op een brandtijd van max. 4.000 uur/jaar. Bij meer dan 4.000uur/jaar wordt de garantieperiode naar rato aangepast.
 • 7.3. De aansprakelijkheid van Leverancier is in eerste instantie beperkt tot reparatie in onsmagazijn. Mocht dit niet binnen 7 dagen mogelijk zijn dan kan worden overgegaan tot hetvervangen van ondeugdelijke artikelen dan wel terugbetaling van het voor deze ondeugdelijkegoederen gefactureerde bedrag. De vervanging van artikelen is beperkt tot her leveringexclusief montage.
 • 7.4. In geval van vervanging wordt een nieuwe garantie voor de vervangende goederenverstrekt onder bepaling van dit artikel, welke garantie aanvangt op de dag van aflevering vande vervangende goederen.
 • 7.5. Leverancier is niet aansprakelijk voor gederfde winst , gederfde besparingen, verlies vanreputatie, verlies van goodwill, schadevergoedingen van indirecte, bijkomende of bijzondereaard, dan wel schadevergoedingen opgelegd bij wijze van straf of in verband met gevolgschadevoortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst of de verkoop van producten ofdiensten door Leverancier of het gebruik daarvan, ongeacht of deze schadevergoedinggebaseerd zijn op onrechtmatige daad, waarborg, contractuele relatie of enige andere juridischegrondslag, en zelfs indien dat Leverancier op de hoogte gebracht is of zich bewust is van demogelijkheid van dergelijke schadevergoedingen.
Artikel 8. Overmacht
 • 8.1. Bij het intreden van overmacht c.q. omstandigheden die de normale uitvoering van deovereenkomst onmogelijk of onredelijk bezwarend maken, worden de wederzijdseverplichtingen opgeschort tot die omstandigheden zijn opgeheven.
 • 8.2. Onder “overmacht” zijn onder andere in ieder geval begrepen calamiteiten, natuurrampen,overheidsmaatregelen, oorlog, oproer, werkstakingen, ongebruikelijke stagnaties in productie ofvervoer, bovenmatig ziekteverzuim en andere onvoorziene omstandigheden, welke van invloedzijn op de bedrijfsvoering van Leverancier en/’haar leveranciers.
 • 8.3. Bij blijvende overmacht is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonderdat zij gehouden is aan Opdrachtgever enige schade te vergoeden.
 • 8.4. Indien de overmacht toestand aan de zijde van Leverancier langer dan drie maanden duurt,heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, echter zonder datharerzijds aanspraak kan worden gemaakt op het vergoeden van eventueel geleden schade.
Artikel 9. Prijzen
 • 9.1. Alle prijzen van Leverancier zijn uitgedrukt in Euro’s exclusief BTW. Leveringen in NL boven de €400,00 zijn franco huis, bij leveringen onder €400,00 worden transportkosten in rekeninggebracht. Voor een DHL pakket €8,50, voor een kleine pallet €50,00 en voor een Europallet €60,00. Kosten voor dropshipments is €11,50.  handling-/administratiekosten in rekening gebracht. Genoemde tarieven gelden voorbezorging in Nederland. Tarieven voor het buitenland op aanvraag.
 • 9.2. De door Leverancier afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren zoals diegelden per datum aanbieding. Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een productwijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en de datum van levering, heeftLeverancier het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeachthet feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbiedingc.q. bevestiging. Hierbij vormt uitgangspunt dat de kostprijsbepalende componenten in devolgende verhouding in de verkoopprijs van de goederen voorkomen: 50% lonen en socialelasten, 40% grondstoffen waarvan 25% plaatstaal, 15% aluminiumplaat en 10% diversen.
 • 9.3. Prijsverhogingen ten gevolge van koersfluctuaties en wijzigingen in de wisselkoersentussen Euro’s en andere valuta, tussen de datum van aanbieding en die van betaling, zijn voorrekening van Opdrachtgever.
Artikel 10. Betalingen
 • 10.1. Alle betalingen dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven opeen door Leverancier aan te wijzen bankrekeningnummer. De wederpartij is niet gerechtigd totenige opschorting, korting of verrekening tenzij die door Leverancier schriftelijk is toegestaan.
 • 10.2 Alle leveringen van Producten waar Leverancier mee ingestemd heeft, zijn te allen tijdeafhankelijk van vaststelling van de vereiste kredietwaardigheid van koper door Leverancier.Indien naar de mening van Leverancier de financiële situatie van de koper op enig tijdstipzodanig is dat het niet verantwoord is om over te gaan tot productie of levering van Productenop basis van de bovengenoemde betalingsvoorwaarden, kan Leverancier volledige ofgedeeltelijke betaling vooraf dan wel andere betalingsvoorwaarden bedingen als voorwaardevoor levering en kan Leverancier overgaan tot opschorting, uitstel of beëindiging vankredietverlening, levering of enige andere handeling of verrichting zijdens Leverancier in hetkader van de Overeenkomst.
 • 10.3. Alsdan zijn ook automatisch de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd volgenshet tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 200,00.
 • 10.4. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen, die niet uiterlijk opde laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrenteverschuldigd van 1% per maand.
 • 10.5. Alle betalingen aan Leverancier dienen zonder inhouding of verrekening op een door haaraangegeven bankrekening, te geschieden.
 • 10.6. Leverancier is gerechtigd tot verrekening van bedragen die zij aan Opdrachtgeververschuldigd is.
Artikel 11. Ontbinding
 • 11.1. Indien Opdrachtgever, met inachtneming van deze Voorwaarden, een met Leveranciergesloten Overeenkomst wenst te ontbinden kan dat alleen, voor producten op voorraad in onsmagazijn in Nederland, tot 3 dagen voor de levering en is Opdrachtgever ter zake winstdervingeen bedrag van 30% van het met de Overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief BTW)verschuldigd met een minimum van € 150,00.
 • 11.2. Een Overeenkomst met Leverancier strekkende tot levering van speciaal voorOpdrachtgever op maat vervaardigde en/of niet voor ander gebruik geschikte dan wel eldersbestelde artikelen, kan niet worden ontbonden.
 • 11.3. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van(het bedrijf van) Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden,tenzij Leverancier binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) deOvereenkomst te verlangen.
Artikel 12. Eigendom van Gegevens
 • 12.1. Alle gegevens betreffende producten en/of diensten, inclusief modellen, tekeningen,beschrijvingen en software, hun samenstelling en/of toepassing en gebruik door Leverancierverstrekt, blijven haar eigendom. Ook indien door Leverancier aan Opdrachtgever daarvoorkosten in rekening zijn gebracht.
 • 12.2. Leverancier is gerechtigd van Opdrachtgever te allen tijde te vorderen dat zij/hij dezevoornoemde gegevens aan Leverancier retourneert. Opdrachtgever dient aan dat verzoekterstond te voldoen.
Artikel 13. Partiële nietigheid
 • 13.1. Indien één van de bepalingen uit deze Voorwaarden dan wel enig onderdeel van deonderlinge Overeenkomst nietig mocht zijn dan wel nietig wordt verklaard, dan laat dat detoepasselijkheid van de overige passages van de Voorwaarden c.q. de onderliggendeOvereenkomst onverlet.
Artikel 14. Bevoegde rechter en toepasselijk
 • 14.1. Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht vantoepassing.
 • 14.2. Beslechting van geschillen, welke voortvloeien uit gesloten Overeenkomsten, worden terkeuze van Leverancier beslecht door de burgerlijke rechter dan wel door arbitrage.
 • 14.3. In het geval van arbitrage zijn van toepassing de regels van de Raad van Arbitrage voorde Bouwbedrijven in Nederland.
 • 14.4. Wanneer leverancier besluit het geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter, dan isbevoegd de rechter in het arrondissement Arnhem.